Witamy na stronie jkdentysta


Szanowni Państwo,


Zapraszamy do odwie­dzenia naszego Centrum Sto­ma­to­logicznego i skorzy­stania z na­szych usług. Gwarantujemy profe­sjonalną jakość usług, wy­ko­ny­wanych przez do­świad­czo­nych le­karzy na spe­cja­li­sty­cznym sprzęcie medycznym. Ja­ko jed­na z nieli­cznych pla­cówek oferu­jemy swoim pa­cjentom le­cze­nie zę­bów laserem sto­ma­to­lo­gicznym. Jesteśmy jednym z najno­wo­cze­śniej­szych ośro­dków le­cze­nia w Polsce. Prowadzimy kom­ple­ksowe le­czenie w kom­for­to­wej i bez­stre­so­wej at­mo­sfe­rze przyjaznej zarówno dla dorosłych jak i dla najmłodszych pacjentów. Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne w implantologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej poparte licznymi szkoleniami i kursami w kraju jak i za granicą. Jest to gwarancją wysokiej jakości leczenia.


Serdecznie zapraszam do korzystania z naszych usług.


chirurg stomatolog Janusz KUCHARSKI